Liitusmistingimused

Võrgustikuga on oodatud liituma kõik kodanikuühendused, kelle (üheks) tegevuspiirkonnaks on Ida-Virumaa. 

Kõigil vabaühendustel, osaühingutel tuleb IVKV-võrgustikuga liitumisel arvesse võtta nii liitumistingimusi kui ka kaasnevaid õigusi ja kohustusi.

Võrgustiku liitumise tingimused

 • liige on kodanikuühendus või äriühing, mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta; 
 • liikme peamine eesmärk ja igapäevane põhitegevus on suunatud selgesõnalisel viisil kirjeldatud positiivse muutuse loomisele ühiskonnas võrreldes praeguse olukorraga;
 • liige lähtub oma tegevuses on valmis oma tulemusi mõõtma ja ühiskondlikku mõju hindama;
 • liige kasutab oma vara või kasumit ainult oma peamise eesmärgi saavutamiseks;
 • liige esitab juhatuse liige poolt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma valmisolekut panustma võrgustiku eesmärkide ellurakendamiseks. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Võrgustikul juhatus ja kinnitab üldkogu.

Liitunud võrgustikuga vabaühendustel/osaühingutel õigused

 • Ida-Virumaa kodanikuühiskonna võrgustikuga saavad liituda kõik soovijad (juriidilised isikud), kes on täitnud liitumise tingimused ning on valmis kandma kohustusi ja vastu võtma vastavad õigused.
 • Saada regulaarselt informatsiooni juhtasutuse pädevuses olevate valdkondade võrgustiku tegevuste kohta.
 • Osaleda kõikidel võrgustiku koolitustel ja üritustel.

Liitunud vabaühenduste/osaühingute kohustused

 • liige tasub liikmemaksu, mille suuruse sätestab Võrgustiku Üldkoosolek, ning liikmemaksu suurus määratletakse vastavalt sise dokumentatsioonile.
 • Olla eeskujuks ja jagada kogemusi kodanikuühiskonna alases tegevuses.
 • Teha koostööd oma tegutsemist valdkonnas teiste vabaühendustega  ja asutustega.
 • Hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.

Võrgustiku liige võidakse Võrgustikust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

 • ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

 • on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine võrgustiku liikmeks ei olnud õiguspärane. 

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel