Ida–Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku tegevuspõhimõtted

TEGEVUSEPÕHIMÕTTED

I VÕRGUSTIKU NIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

1.1 Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku (edaspidi Võrgustik) on avalikes huvides tegutsev mitteformaalne ja mittetulunduslik organisatsioon.
1.2 Võrgustiku ametlik nimi on “Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik”, inglise keeles kasutatakse nime "Ida-Virumaa Civil Society Network"
1.3 Võrgustiku asukohaks on Ida-Virumaa.
1.4 Võrgustiku majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5 Võrgustiku on asutatud tähtajatult.
1.6 Võrgustik võib kasutada oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. 

II. VÕRGUSTIKU EESMÄRK JA TEGEVUSE PÕHISUUNAD

2.1 Võrgustiku eesmärgiks on ühenduste omavahelise koostöö edendamine ja Ida-Virumaa kodanikuühiskonna arengu toetamine - info ja kogemuste vahetamine, nõu küsimine ja andmine, partnerite leidmine ja ühiste tegevuste läbiviimine, ressursside jagamine. Lisaks tegeleb Võrgustik Ida-Virumaa kodanikuühiskonna eeskostega ning edendab ühenduste ja linna/vallavõimude suhtlust ning koostööd.

2.2. Eesmärkide saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

 • liikmeskonna informeerimine ja innustamine;
 • koostöövõimaluste loomine ja vahendamine;
 • koolitus- ja nõustamisteenuste loomine ning vahendamine;
 • võrgustiku liikmete ühishuvide esindamine, sh juriidiline eestkoste; koostöö rahaliste ja mitterahaliste toetusmehhanismide loomisel ja arendamisel;
 • hariduslike ja sotsiaalsete kultuursete tegevuste ja uuringute toetamine (eriti mõju hindamise valdkonnas); asjakohane rahvusvaheline koostöö; avalik teavitustöö.
 • töötamine kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.
 • teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, võtab osa koos nendega koostatud ühisprojektidest ja -programmidest;
 • tellib ja koostab kodanikuühiskonnaalaseid uurimistöid;
 • korraldab kodanikuühiskonnaalast teavitust ja koolitust;
 • korraldab kodanikuühiskonnale suunatud  üritusi;
 • teeb ettepanekuid kodanikuühiskonnaalaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks Ida-Virumaa piirkonna ning ka üle eestiliselt;
 • kirjastab kodanikuühiskonnaalaseid trükiseid ja avaldab teavet oma tegevusest;
 • arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;
 • abistab Võrgustiku liikmeid  kodanikuühiskonnaalases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja koordineerimises;
 •  täidab muid ülesandeid lähtudes tegevuse eesmärgist.

III VÕRGUSTIKU LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMINE, VÕRGUSTIKU VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Võrgustiku liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Ida-Virumaas tegutsevaid füüsilised ja juriidilised isikud (vabaühendused, asutused kohalikuomavalitsuse juhtimise all  ja sotsiaalseid ettevõtjad), kelle eesmärgid ja tegevuse põhisuunad on kooskõlas Võrgustiku eesmärkide ja põhisuundadega ning kes on tegutsenud vähemalt ühe aasta;
3.2. Võrgustiku liikmeks astuda sooviv juriidiline või füüsiline isik esitab Võrgustiku vanematekogule vastavalt vormikohase avalduse, milles kohustub järgima Võrgustiku põhikirja ja tasuma Võrgustiku üldkogu poolt kinnitatud sisseastumis- ja liikmemaksu .
3.3. Võrgustiku liikmeks vastuvõtmise otsustab vanematekogu ja kinnitab üldkogu.
3.4. Võrgustikul on olemas kolm erinevat liikme staatust ehk täisliige, assotsieeritud liige, toetajaliige.
3.5. Täisliige - Juriidiline isik kes osaleb ja panustab aktiivselt võrgustiku eesmärkide saavutamisesse, võrgustiku arendamisesse ja huvide kaitsmisesse. Osaleb vähemalt pooltel võrgustiku üritustel ja ettevõtmistel. Täisliikmel on õigus valida vanematekogu liikmed ja olla valitud vanematekogu koosseisu  Assotsieeritud liige - juriidiline isik või füüsiline isik, kes osaleb aeg ajalt võrgustiku töös ning ei ole võimeline püsivalt panustama võrgustiku eesmärkide saavutamisesse ja võrgustiku arendamisesse. Assotsieeritud liikmel on õigus valida vanematekogu liikmeid, aga ei ole õigus olla valitud vanematekogu koosseisu. Toetajaliige -  juriidiline isik või füüsiline isik , kes saab võrgustiku tegemistes aidata oma nõu ja jõuga, ressurssidega või muul viisil. Tunnistab võrgustiku eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa nende saavutamisele. Toetajaliikmel on õigus valida vanematekogu liikmeid, aga ei ole õigust olla valitud vanematekogu koosseisu.
3.6. Võrgustikust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse Võrgustiku vanematekogule. Võrgustikust välja astumine vormistatakse majandusaasta lõpul. Võrgustiku liige on kohustatud enne Võrgustikust väljaastumist tasuma kõik võlgnevused Võrgustikule.
3.7. Võrgustiku liikme võib Võrgustikust välja arvata vanematekogu otsusega, kui:
3.7.1. võrgustiku liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Võrgustiku liikmemaksu;
3.7.2. võrgustiku liige ei ole viimase ühe (1) aasta jooksul osalenud ühelgi Võrgustiku üldkogul või Võrgustiku poolt korraldatud üritusel;
3.7.3. on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.7.4. võrgustiku maine ja huvide olulisel määral kahjustamise tõttu.
3.8 Võrgustiku liikme väljaarvamise otsustab Võrgustiku vanematekogu oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks (1) nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval Võrgustiku liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel vanematekogus.
3.9. Võrgustiku vanematekogu poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Võrgustiku üldkogul.
3.10 Võrgustiku üldkogu võib valida auliikmeid. Auliikmeks võidakse valida isik, kellel on erilisi teeneid Ida-Virumaa kodanikuühiskonnaalases tegevuses. Auliikme valimise korra ja auliikme statuudi kinnitab Võrgustiku üldkogu. 

IV VÕRGUSTIKU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Võrgustiku liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Võrgustiku üldkogul;
4.1.2. üles seada kandidaate vanematekogu liikmeks valimiseks Võrgustiku liikmete hulgast.
4.1.3. valida ja olla valitud oma esindaja kaudu Võrgustiku vanematekogu liikmeks;
4.1.4. saada Võrgustiku juhatuselt ja vanematekogult teavet Võrgustiku tegevuse kohta ja esitada Võrgustiku eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi Võrgustikule;

4.2. Võrgustiku liige on kohustatud:
4.2.1. osalema Üldkogul, järgima Võrgustiku tegevuses osalemisel põhikirja ja Võrustiku  organite otsuseid;
4.2.2. tasuma üldkogu poolt määratud tähtajaks võrgustiku liikmemaksu;
4.2.3 teatama Võrgustiku juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks nõutavad liikmesorganisatsiooni andmed, samuti vajalikud kontaktandmed füüsiliste liikmete kohta lähtuvalt kehtivast seadusest ja teatama uued andmed ühe (1) kuu jooksul pärast andmete muutumist;
4.2.4. tasuma Võrgustiku liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta on esitanud Võrgustikust väljaarvamise avalduse selle aasta kestel;
4.3.5 liikme- ja sisseastumismaksule täiendavaid makse võib Võrgustiku liikmetele panna ainult üldkogu otsusega, kui selle poolt hääletas 2/3 üldkogul osalenud Võrgustiku liikmetest. 

V VANEMTATEKOGU

5.1 Üldkoosolekute vahelisel ajal täidab põhikirjaga määratud ulatuses üldkoosoleku  ülesandeid volinike koosolek (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „vanematekogu“), mis on Võrgustiku tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelvalvet teostav organ.
5.2 Võrgustiku vanematekogu (ehk volinike koosoleku) pädevuses on:
5.2.1 võrgustiku üldkogu kokkukutsumise otsustamine, Võrgustiku liikmete üldkogul osaluse esindusnormi määramine ja üldkogu päevakorra ja otsuste eelnõude koostamine;
5.2.2 võrgustiku liikmeks vastuvõtmise ja liikme väljaarvamise otsustamine;
5.2.3 järelevalve teostamine Võrgustiku juhatuse tegevuse üle, majandusaasta aruande ja tegevuskavade läbivaatamine,  arvamuse andmine ning esitamine üldkogule;
5.2.4 võrgustiku tegevuskava ja finantseerimise, palgaliste töötajate arvu ja tasustamise korra kinnitamine; võrgustiku töökorraldust reguleerivate eeskirjade kinnitamine;
5.2.5 võrgustiku liikmetele toetuse maksmine ja toetuse suuruse otsustamine;
5.2.6 toetuste määramine erakorralistel juhtudel;
5.2.7 võrgustiku esindavate isikute välismaale lähetamise otsustamine, samuti personaalse esindusõiguse andmise otsustamine Võrgustiku esindamiseks Võrgustiku välistes institutsioonides;
5.2.8 võrgustiku sümboolika statuutide kinnitamine;
5.2.9  juhatusele volituste andmine igapäevasest majandustegevusest väljuvate kulutuste tegemiseks alates 2 000 eurost;
5.2.10 võrgustiku toetajaliikmeks vastuvõtmise ja toetajaliikme väljaarvamise otsustamine;
5.2.11 muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Võrgustiku üldkogu ainupädevusse, või mille juhatus esitab otsustamiseks vanematekogule.
5.3. Seitsmeliikmelise vanematekogu (5) liiget valitakse Võrgustiku üldkogu poolt salajasel hääletusel kaheks (2) aastaks
5.4. Võrgustiku vanematekogu valimisel osutuvad valituks enim hääli kogunud kandidaadid.
5.5 Volinik (põhikirjas ja igapäevases asjaajamises nimetatud „vanematekogu liige“) võib  tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest vanematekogule kirjaliku avaldusega. Asendusliikmeks saab järgmine enim hääli kogunud vanematekogu liikmekandidaat, kelle volitused kestavad kuni järgmise vanematekogu valimiseni.
5.6. Võrgustiku vanematekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks (1) kord kuus ning on avatud liikmeskonnale. Vanematekogu tööd juhib vanematekogu esimees, tema puudumisel kas vanematekogu aseesimees või vanematekogu liikmete hulgast valitud koosoleku juhataja.
5.7 Võrgustiku vanematekogu tööd reguleerib vanematekogu kodukord. Vanematekogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata seaduses ja põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut.
5.8 Igal vanematekogu liikmel on üks (1) hääl. Võrgustikuu vanematekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kolm (3) vanematekogu liiget. Vanematekogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud vanematekogu liikmetest. Juhatus osaleb vanematekogu koosolekul nõuandva hääleõigusega.
5.9 Vanematekogu koosolekute protokollid on liikmetele kättesaadavad pärast protokolli kinnitamist vanematekogu poolt. 

VI VANEMATEKOGU ESIMEES

6.1. Vanematekogu esimees on Võrgustiku üldjuht, kes esindab Võrgustiku suhtlemisel avalikkusega ja teiste institutsioonidega.
6.2. Vanematekogu esimehe pädevuses on:
6.2.1. võrgustiku üldkogu ja vanematekogu koosolekute juhatamine.
6.2.2. võrgustiku üldkogu ja vanematekogu poolt vastuvõetud otsustele alla kirjutamine;
6.2.3 võrgustiku vanematekogu otsuse alusel lepingu sõlmimine juhatuse liikmetega;
6.3 Vanematekogu esimees valitakse vanematekogu liikmetest salajasel hääletusel kaheks (2) aastaks. Sama isikut saab valida mitte enamaks kui kaheks (2) järjestikuseks perioodiks. Vanematekogu esimees kuulub vanematekogusse ametikoha järgi.
6.4. Kui vanematekogu esimehe koht vabaneb enne tähtaja möödumist, siis valitakse uus vanematekogu esimees Võrgustiku eelseisval korralisel üldkogul. Kuni uue vanematekogu esimehevalimiseni täidab vanematekogu esimehe kohuseid ase esimees või vanemate kogupoolt määratud isik vanemategukogu esimehe õigustes. 

VII JUHATUS

7.1. Võrgustiku igapäevast tegevust juhib ja Võrgustikku esindab kõikides õigustoimingutes ühe- kuni kolmeliikmeline (1 kuni 3) juhatus.
7.2 Juhatuse pädevuses on:
7.2.1 võrgustiku töö korraldamine Võrgustiku üldkogu koosolekute vahelisel perioodil;
7.2.2 võrgustiku tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine; Võrgustiku aastaeelarve ja
7.2.3 tegevuskava koostamine ning esitamine kinnitamiseks vanematekogule
7.2.4 töölepingute sõlmimine Võrgustiku töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel.
7.2.5 võrgustiku varade kasutamine ja käsutamine vastavalt üldkogu otsustele;
7.2.6 võrgustiku raamatupidamise korraldamine ja raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamine;
7.2.7 vajadusel Võrgustiku esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine;
7.2.8 muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha Võrgustiku vanematekogu poolt kinnitatud ametijuhendis.
7.2.9 vanematekoge määrab juhatuse kolmeks (3) aastaks. Juhatuse ennetähtaegseks tagasi kutsumiseks tuleb kokku erakorraline vanematekogu koosolek. Juhatuse tagasikutsumisel määratakse uus juhatus.
7.2.10 juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel nimetab vanematekogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni.
7.2.11 juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Võrgustikule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 

VIII. ÜLDKOOSOLEK

8.1 Võrgustiku kõrgeimaks organiks on Võrgustiku liikmete üldkogu, kes täidab Üldkoosoleku  ülesandeid. Võrgustiku üldkogu võtab vastu otsuseid kõikides Võrgustiku juhtimise küsimustes, mida tegevuspõhimõttega (põhikirjaga) ei ole antud Võrgustiku vanematekogu (volinike koosolek) või juhatuse pädevusse.
8.2 Võrgustiku üldkogu ainupädevuses on:
8.2.1 põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
8.2.2 eesmärgi muutmine;
8.2.3 vanematekogu valimine;
8.2.4 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
8.2.5 liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;
8.2.6 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
8.2.7 võrgustiku majandusaasta aruande (raamatupidamise aastaaruande ja vanematekogu ning juhatuse tegevusaruande) ja Võrgustiku järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;
8.2.8 revisiooni komisjoni määramine;
8.2.9 võrgustiku lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
8.3. Juhatus kutsub Võrgustiku üldkogu kokku vanematekogu otsuse alusel vähemalt üks (1) kord aastas:
8.3.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
8.3.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Võrgustiku liikmetest;
8.3.3 muudel juhtudel, kui Võrgustiku huvid seda nõuavad.
8.4 Üldkoosoleku kokkukutsumise teade saadetakse liikmetele vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, näidates kutses üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
8.5. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 50% + 1 hääl Võrgustiku liikmetest. Igal Võrgustiku liikmel on üldkogu otsuste vastuvõtmisel üks (1) hääl. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Üldkogul osalenud  liikmetest.
8.6. Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline kvoorumi puudumise tõttu, siis kutsub Võrgustiku juhatus neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul kokku uue üldkogu sama päevakorraga. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkogul osalevate või esindatud liikmete arvust, kui neid on  vähemalt kaks.
8.7. Võrgustiku üldkogu juhatab kolmeliikmeline juhatus, mis koosneb Võrgustiku vanematekogu esimehest ja üldkogu poolt valitud kahest liikmest.
8.8. Võrgustiku üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Võrgustiku liikmed.
8.9. Võrgustiku põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik Võrgustiku üldkogu istungil osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Võrgustiku tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema Võrgustiku kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Võrgustiku üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

IX REVISJONIKONTROLL

9.1. Võrgustikul on revisiooni komisjon, kelle määrab üldkogu.
9.2. Revisiooni komisjoni ülesandeks on teostada Võrgustiku organite tegevuse revisjonikontrolli. Majandusaasta aruande esitamisel üldkogule lisatakse revisiooni komisjoni järeldusotsus.

X ÜHINEMINE. JAGUMINE. LIKVIDEERIMINE.

10.1. Võrgustiku ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
10.2. Võrgustiku likvideerijateks on vanematekogu liikmed või üldkogu poolt määratud isikud.
10.3 Võrgustiku lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud kodanikuühiskonna arengamisega seotud ühingule (tele) või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikirja muudatus on kinnitatud 30.01.2016 Üldkogu poolt

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel