II Võrgustiku arengu soodustamine

II Võrgustiku arengu soodustamine: projekti raames pannakse paika võrgustiku missioon, visioon ja arengustrateegia (koos tegevuskavaga), arendatakse koostööd ning tutuvustatakse võrgustiku tegevuste ja eesmärke laiemalt. Võrgustiku alakomisjonide töö väljaarendamine läbi temaatiliste kaasamise ja kommunikatsiooni seminaride.

Kaasamise ja kommunikatsiooni seminarid

Kaasamise ja kommunikatsiooni seminare viiakse läbi kokku 5, esialge plaani kohaselt vähemalt Maidlas, Iisakus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Jõhvis (võib muutuda projekti elluviimise käigus). Seda selleks, et kaasata nii eestikeelseid Ida-Virumaa piirkondi kui venekeelseid. Kui arenguseminarid ja koolitused, mis toimuvad projekti raames, on mõeldud võrgustiku liikmetele, siis kaasamise- ja kommunikatsiooniseminarid on laiema fookusega (k.a, uued potentsiaalsed liikmed ja koostööpartnerid). Kaasatud on nii liikmed, teised piirkonna organisatsioonid kui temaatilised huvigrupid (nt õigus ja korrakaitse puhul politsei, juristid, prokuratuur, naabrivalve liikumine, naiste kodukaitse, korteriühistud vm) ning kohaliku omavalitsuse ja Ida-Viru maavalitsuse vastava teema eest vastutavad isikud. Seminarid on temaatiliselt jaotatud Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku viie alakomisjoni vahel. Iga seminari puhul on sisulise poole pealt vastava alakomisjoni liikmed.

  • Sotsiaal-tervishoiukomisjon
  • Hariduse, noorte, kultuuri ja spordi komisjon
  • Sotsiaalse Ettevõtluse komisjon
  • Õigus ja korrakaitsekomisjon
  • Keskonnakaitse ja linna/vallaruumi komisjon.

Seminaride peamiseteks funktsioonideks on arendada eestkostet, kaasata huvigruppe ja tutvustada ka teistele organisatsioonidele Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku eesmärke, tegevust üldisemalt ja konreetsemaid temaatilisi ettevõtmisi, tugevdada kontakte ja parimate praktikate vahetamist reaalse tegevuse kontekstis. Seminari käigus tutvustatakse ka võimalusi  Võrgustikuga liituda ja võrgustiku tööst kasu saada. 

Arenguseminarid

Arenguseminarid on peamiseks vahendiks, mille kaudu pannakse paika võrgustiku missioon ja visioon ning arengu dokumendatsioon (arengukava ja strateegia). Arengu- ja strateegia loomise protsessi juhib ja kokkupanekut koordineerib Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustiku vanematekogu. Aluseks võetakse praeguseks tehtud eeltöö ja välja töötatud esialgsed  eesmärgid ja tegevuspõhimõtted. Nende põhjal viiakse läbi arenguseminaride seeria kuhu on kutsutud võrgustiku liikmed ja kaasatud eksperdid EMSList ja IVEKist ning teised arengu dokumentatsiooni koostamises osalevad koostööpartnerid. Arutelude käigus võetakse läbi välja töötatavate põhimõtete ja dokumentide eri osad ja tehakse kokkulepped kõikide liikmete osavõtul. Seminaride seeria lõpus koostatakse tööversioonid ja pannakse üles võrgustiku veebilehele  kõigile liikmetele ja partneritele kommentaaride esitamiseks, et hiljem kinnitada loodud arengu- ja strateegiadokumendid heaks vanematekogu poolt ja üldkogul.

Kokku toimub 5 arenguseminari.

Arengutrateegia ja tegevuskava valmimine - valminud on Võrgustiku arengustrateegia ja tegevuskava ning avaldatud võrgustiku kodulehel.

Vanematekogukoosolek 29.09.16

Vanematekogu viimane töökoosolek toimub 29.09.16 Sillmäel Viru 39a, kell 16:00.

Palume teavitada meid enda osaluse kohta: info@ivkv.ee 

IVKV tegevjuhatus.

 


V Arenguseminar 30.09 Kohtla-Järve LVs

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustik kutsuvad teid 29.09.2016 kell 14.00 Kohlta-Järve Linnavalitsuses viimane (viies) arenguseminarile.

Arenguseminari peamisteks eesmärkideks on lepida kokku strateegiliste koostöö suunad, tuleviku eestkostet ning paika panda võrgustiku missioon, visioon ja kinnitada võrgustiku arengustrateegia. 

Seminarile saab registreerida läbi online registreerimislingi:
http://goo.gl/forms/lndl0BztD6, hiljemalt 28. september 2016 või e-maili teel: info at ivkv dot ee

Loe veel

Tähtis info

Lugupeetud Võrgustiku liige,

Palume teid lähiajal vastata meile tähtsate küsimustele mida oleme arutanud viimasel kohtumisel. Küsimuste hulgas on: informatsiooni teie organisatsioonist, teie võimalustest ja teie ettepanekud koolituseteemadest, lisaks ka küsimused ekspertide jaoks kaasamise ja kommunikatsiooni seminari raames teemal "Sotsiaalnet ettevõtlus". Tuletame ka meelde, et ootame teie ettepanekud missugused ürituse/alagatusi olete huvitatud teostada Ida-Virumaa lastekaitse nädala raames, kuupäevad 29.05- 05.06.2016

Loe veel